Com puc calcular la meva baixa?


Com puc calcular la meva baixa? I- incapacitat temporal per malaltia o accident no laboral.

Què és una IT (incapacitat temporal)?

Per a la Seguretat Social és un subsidi que es paga als treballadors (inclòs en la nòmina normalment) mentre aquest no pot treballar per estar malalt o haver patit un accident i mentre rep assistència mèdica.

Avui veurem com es calcula una IT quan tenim una malaltia comuna (això és una malaltia no provocada per la feina) o un accident no laboral (caic un cap de setmana que no treballo).

Si la nostra baixa és per aquestes causes el primer que hem de saber és que els tres primers dies NO cobrem res, així ho diu la SS – si us plau no ho confongueu amb alguns convenis o Empreses que paguen la baixa “completa” perquè així ho han pactat , no és el general- i el segon és que si és el nostre primer treball el més segur és que no cobrem res, ja que per tenir una baixa mèdica remunerada, el treballador ha de tenir cotitzats com a mínim 180 dies en els 5 anys immediatament anteriors – compte amb els treballadors que no treballen a jornada completa.

Enllaç explicant el càlcul de cotització a treballadors a temps PARCIAL

Qui em paga aquesta baixa?

Encara que he rebut el pagament de la meva paga en la nòmina, la veritat és que una part és a càrrec de l’empresa i una altra part a càrrec de la Seguretat social:

 • Del dia 1 al 3: ningú paga la baixa.
 • Del dia 4 al 15: la baixa la paga l’empresa.
 • Del dia 16 en endavant: la baixa la paga la Seguretat Social.

Mentre el treballador està de VAGA o TANCAMENT PATRONAL, el treballador NO cobra baixa

Quant de temps puc estar de baixa?

La durada màxima de la baixa per malaltia comuna o accident no laboral és de 365 dies, encara que és cert que pot haver-hi una pròrroga, si així ho estima la Seguretat Social, de 180 dies més.

Quan s’acaba la baixa?

 1. Quan ha passat el termini màxim.
 2. Quan el metge dóna l’alta.
 3. Quan el treballador no es presenta als reconeixements quan és anomenat, o se li descobreixi treballant per compte propi o aliè.
 4. Quan mentre estic de baixa passo a ser pensionista (jubilat, o em reconeixen una incapacitat …)

Documentació:

PARTE MÈDIC DE BAIXA: el metge donarà al treballador dues còpies (en una posa la causa de la baixa, aquesta còpia és per al treballador i l’altra per a l’Empresa), tenint obligació de lliurar la còpia per l’Empresa en el termini màxim de 3 dies, la qual cosa no vol dir que el treballador pugui desaparèixer 3 dies sense dir res a ningú i aparèixer amb el part després.

PARTES MÈDICS DE CONFIRMACIÓ DE BAIXA: Al quart dia de donar la baixa el metge ens dóna el primer comunicat de confirmació de baixa i després cada 7 dies, de nou al treballador lliurament dues còpies, una ha de lliurar obligatòriament en l’Empresa en el termini màxim de 3 dies. (A partir del tercer comunicat de confirmació el normal és que ens diguin cada 4 setmanes al metge).

COMUNICAT MÈDIC D’ALTA: al treballador li donaran de nou 2 còpies, amb l’obligació de lliurar a l’Empresa una d’elles en el termini màxim de 24 hores.

Quant cobraré?

 • Del 4t dia al 20è: el 60% de la base reguladora.
 • Del 21è en endavant: el 75% de la base reguladora.

Per calcular la Base reguladora he d’anar a la nòmina del mes anterior a la baixa i buscar la quantitat on posa base de cotització de contingències comunes (BCCC) i calcular:

BCCC / 30

Per saber més sobre com calcular Bases Reguladores

EXEMPLE:

Anem a imaginar que un treballador agafa una baixa per una grip l’11 de Maig, anem a la nòmina del mes anterior (abril) per veure la seva BCCP:

Com veiem la Base de cotització per Contingències comunes és de 1750 €

 • Els dies 11, 12 i 13 no cobra.
 • Els dies 14 al 31 cobra el 60% BR

BR = 1750-1730, és a dir, 58,33 €
els dies 14 al 31 de maig, 18 dies, cobrarà el 60% 58,33 x 18 dies = 629,96 € bruts

Tens un altre exemple AQUÍ

Base reguladora de la Seguretat Social

Norma general:

És el resultat de dividir l’import de la base de cotització del treballador en el mes anterior al de la data d’iniciació de la incapacitat pel nombre de dies a què la cotització es refereix (aquest divisor serà concretament: 30, si el treballador té salari mensual; 30, 31 o 28, 29 si té salari diari).

No obstant això, si el treballador ingressa a l’empresa en el mateix mes en què s’inicia la incapacitat, es prendrà per a la BR la base de cotització d’aquest mes, dividida pels dies efectivament cotitzats. També, es pren com a divisor els dies efectivament cotitzats, quan el treballador no ha estat en alta durant tot el mes natural anterior.

En els supòsits d’accident de treball o malaltia professional:

La Base Reguladora s’obté per addició de dos sumands:

 • La base de cotització per contingències professionals del mes anterior, sense hores extraordinàries, dividida pel nombre de dies a què correspongui la cotització.
 • La cotització per hores extraordinàries de l’any natural anterior, dividida entre 365 dies.

En el cas de pluriocupació:

Es calcula computant totes les bases de cotització en les diferents empreses amb aplicació del límit màxim vigent a efectes de cotització.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial, qualsevol que sigui la durada de la prestació de serveis:

 • La Base Reguladora diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l’última alta laboral, amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.La prestació s’abonarà durant tots els dies naturals en què l’interessat es trobi en la situació d’incapacitat temporal.

  L’anterior no afectarà el còmput del període màxim de durada de la situació d’incapacitat temporal (IT), que, en tot cas, es realitzarà per referència al nombre de dies naturals de permanència en la mateixa.

 • Quan per interrupció de l’activitat, assumeixi l’entitat gestora o col·laboradora el pagament de la prestació, es calcularà de nou la base reguladora:
  • La nova base reguladora diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l’empresa durant els 3 mesos immediatament anteriors a la data del fet causant entre el nombre de dies naturals compresos en aquest període.
  • De Si l’antiguitat del treballador a l’empresa, la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals a què aquestes corresponguin.
  • El subsidi s’abonarà durant tots els dies naturals en què l’interessat es trobi en situació d’IT.
 • Quan, per extinció del contracte de treball, el pagament de la prestació sigui assumit directament per l’entitat gestora o col·laboradora, la quantia de la prestació serà equivalent a la que correspondria per desocupació.

En el cas de contractes per a la formació i aprenentatge / personal investigador en formació:

 • La base reguladora serà la base mínima de cotització del Règim General, si es tracta de treballador amb contracte per a la formació i l’aprenentatge.
 • La base reguladora serà la base mínima corresponent al grup 1 de cotització al Règim General, si es tracta de personal investigador en formació.

En cas de treballadors dels sectors d’artistes i professionals taurins, qualsevol que sigui la contingència de la qual derivi:

La base reguladora serà la que resulti de dividir per 365 la cotització anual total anterior al fet causant o la mitjana diària del període de cotització que s’acrediti, si aquest és inferior a l’any.

En el cas dels treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris:

A partir d’01-01-2012, durant la situació d’IT derivada de malaltia comuna i en els termes reglamentàriament establerts, la quantia de la base reguladora no podrà ser superior a la mitjana mensual de la base de cotització corresponent als dies efectivament treballats durant els últims 12 mesos anteriors a la baixa mèdica.

En el cas dels treballadors inclosos en el Sistema especial per a empleats de la llar:

La base reguladora estarà constituïda per la base de cotització corresponent al mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30. Aquesta base es mantindrà durant tot el procés d’IT, incloses les corresponents recaigudes, llevat que es produeixi un canvi a la base única de cotització, en el cas, es tindrà en compte aquesta última.

Més informació aquí.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.