Excedències per cures familiars


En quins supòsits puc sol·licitar l’excedència per cura de familiars?

Per la cura de fills/es menors de 3 anys, en cas de naixement biològic (no s’especifica l’edat menor en cas d’adopció o acolliment).
Per la cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda

¿Quina és la durada de l’excedència?

L’excedència per cura de familiars es troba regulada a l’article 46.3 ET, que estableix que, els treballadors/es tindran dret a un període d’excedència no superior a 3 anys per atendre la cura de cada fill/a, tant com sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a comptar de la data de naixement, si és el cas, de la resolució judicial o administrativa.

També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior a dos anys llevat que s’estableixi una durada major per negociació col·lectiva, els treballadors/es per tenir cura d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia o discapacitat no puguin valer-se per si mateix, i no desenvolupi activitat retribuïda.

En el cas del personal al servei de les AA.PP el dret a les excedències per cura de fills i filles i de familiars, es regula en l’article 89.4 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

En el cas del personal al servei de les AA.PP.:

En el supòsit d’excedència per cura de fill/a, la durada màxima són 3 anys a comptar de la data de naixement o, si s’escau des de la resolució judicial o administrativa per als casos d’adopcions o acolliments permanent o preadoptiu.

En el supòsit d’excedència per cura familiar que estigui a càrrec seu, fins al 2n grau inclusivament de consanguinitat o afinitat que per raons d’edat no pot valer-se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda, la durada màxima és de 3 anys.

En ambdós supòsits el període d’excedència és únic per cada subjecte causant.

(El personal laboral de les AA.PP. es regirà per l’ET i pels convenis col·lectius)

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.