He de sol·licitar l’excedència a partir del naixement d’un fill?


He de sol·licitar l’excedència a partir del naixement de fill/a o puc sol·licitar-ho en qualsevol moment?

L’excedència per cura de fills/es pot fer efectiva fins que el/la menor compleixi 3 anys, i no s’ha d’iniciar necessàriament a partir del naixement. Es pot sol·licitar en qualsevol moment dins del període dels 3 anys del menor. Si se sol·licita amb posterioritat al naixement, la durada de l’excedència és menor.

En els casos d’adopció o acolliment el termini és de 3 anys compte des de la data de la resolució judicial o sentència per la qual es constitueix aquesta adopció o acolliment.


 

Puc gaudir l’excedència per cura de familiars de manera fraccionada?

Si, es pot gaudir de forma fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, encara que algun d’ells no siguin treballadors per compte. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa.


Es pot sol·licitar l’excedència per cura de fills o filles per períodes inferiors a l’any?

Si, la llei només estableix un límit màxim de durada de l’excedència (Tres anys) però no hi ha inconvenient que se sol·liciti per períodes inferiors.

Si s’ha gaudit l’excedència per cura de fills i fills, durant 1 any, es pot sol·licitar una pròrroga per gaudir l’excedència un altre any més o fins que el menor compleixi tres anys?

Si, la durada d’aquesta excedència és com a màxim de tres anys, però no hi ha l’obligació de fixar des del seu inici el període pel qual es vulgui gaudir.


Durant quant de temps tinc reserva del lloc de treball a l’excedència per cura del menor?

La reserva del lloc de treball és durant el primer any, s’amplia a 15 mesos si es tracta de família nombrosa de categoria general i ha 18 mesos si és de família nombrosa de categoria especial.

Transcorreguts aquests terminis, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.


El dret de reserva de lloc de treball durant el primer any es compta des del naixement del nadó o des de la data en què comença l’excedència?

El primer any de reserva de lloc de treball es compta a partir de l’inici del període d’excedència, que comença un cop sol·licitada aquesta pel treballador/a i concedida per l’empresa, no des de la data de naixement del nadó.


Es pot sol·licitar una nova excedència per cura de fills/es si s’està gaudint d’una altra per la mateixa raó?

Sí. No obstant això quan un nou objecte causant (Un nou familiar) donés dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquest posa fi al que, si escau, s’anés gaudint.


Si s’està en situació d’excedència per cures familiars quins drets es tenen en l’empresa?

El període en què el treballador/a romangui en situació d’excedència és computable a efectes d’antiguitat i tindrà dret a l’assistència a cursos de formació professional, a la participació dels quals ha de ser convocat per l’empresa, especialment en ocasió de la seva reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent.

No obstant això, quan el treballador formi part d’una família que tingui reconeguda oficialment la condició de família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s’estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti d’una família nombrosa de categoria general, i fins a un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.