Prestació per risc durant l’embaràs.


Objecte:

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua de rendes que es produeix durant el període de suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs, quan la treballadora, havent de canviar de lloc de treball o d’activitat per un altre compatible amb el seu estat, no resulti tècnicament o objectivament possible el canvi o no es pugui exigir raonablement per motius justificats.

Beneficiaris/Requisits:

Les treballadores per compte d’altri o propi en situació de suspensió del contracte de treball o d’interrupció de la seva activitat professional per risc durant l’embaràs, que compleixin els requisits exigits:

  • Estar afiliades i en alta.

  • Estar al corrent del pagament de les quotes de les quals siguin responsables directes.

Més informació

Quantia:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora corresponent, que serà l’establida per a la prestació d’IT derivada de contingències professionals.

Quan se n’efectuï el pagament, es deduiran els imports per cotitzacions a la Seguretat Social i les retencions per IRPF.

Més informació

Durada/Extinció:

El dret al subsidi naix des del mateix dia que s’inicia la suspensió del contracte de treball o el permís per risc durant l’embaràs, s’abonarà durant el temps que calgui per a la protecció de la salut de la treballadora embarassada i/o del fetus i finalitzarà el dia anterior al d’inici del descans per maternitat o el de reincorporació al lloc de treball.

El dret s’extingeix:

  • Treballadores per compte d’altri: Per suspensió del contracte de treball per maternitat, per reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre de compatible amb el seu estat, per extinció del contracte de treball per causes legals, per interrupció de l’embaràs i per defunció.

  • Treballadores per compte propi: Per inici del descans per maternitat, per represa de la seva activitat professional, pel fet de donar-se de baixa del Règim Especial de la Seguretat Social i per interrupció de l’embaràs i per defunció.

Anul·lació/Suspensió:

  • Actuï fraudulentament per a obtenir o conservar el subsidi.

  • Realitzi qualsevol treball o activitat, sigui per compte d’altre o propi, llevat en els supòsits de pluriactivitat.

Impresos:

Model de sol·licitud.

Documentació:

S’aportaran els documents necessaris per a l’acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

On tramitar-ho:

La sol·licitud i la documentació necessària s’hauran de presentar a qualsevol dels Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social de l’Entitat gestora o, si escau, a la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Entitat competent:

La gestió i el pagament de la prestació corresponen a la Direcció Provincial de l’Entitat gestora (INSS o ISM) en la qual tinga el domicili la interessada o a la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de l’Entitat que cobreixi els riscos professionals.

Terminis:

El Director provincial de l’Entitat gestora de la província en què tingui el seu domicili la interessada dictarà resolució expressa i li la notificarà en el termini de 30 dies.

El dret al reconeixement de la prestació prescriu al cap de cinc anys, comptats des del dia següent al del fet causant, sense el perjuí que els efectes que es produeixin a partir dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud.

Més informació

Altres dades d’interès:

Preguntes més freqüents.

 

[pgview file=”http://www.elteusindi.cat/wp-content/uploads/2016/01/r_embarazo_ajena.pdf”]

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.