PREVENCIÓ DE RISC D’EMBARAS


Índex i introducció

 1. Definicions i comunicacions

 2. Existeixen, en el lloc de treball, situacions de risc que poden afectar la treballadora embarassada?

 3. Revisió de l’avaluació inicial (a vegades anomenada Avaluació Addicional)

 4. És tolerable i, per tant, assumible el risc existent?

 5. Adopció de mesures preventives

 6. És tolerable i, per tant, assumible el risc residual?

 7. Adaptació i Canvi de lloc de treball

 8. Suspensió de contracte per risc durant l’embaràs

 9. Algorisme

Referències

Presentació

Resulta motiu d’especial satisfacció oferir aquesta “guia de prevenció de riscos laborals per a la dona treballadora en situació d’embaràs, que hagi donat a llum o de lactància” dirigida, d’una banda i en general, a les empreses, a tot el col·lectiu professional que les sustenta, als agents socials i a quants òrgans i entitats puguin tenir relació amb el món de la seguretat i la salut en el treball i, per un altre i sobretot, a aquelles dones que, alhora que desenvolupen una activitat en l’àmbit laboral, han decidit tenir descendència, amb el que això comporta d’enriquiment però també de dificultat a l’hora d’haver de compaginar les dues situacions.

Aquesta guia realitzada per personal d’OSALAN – INSTITUT BASC DE SEGURETAT I SALUT LABORALS amb la col·laboració de EMAKUNDE – INSTITUT BASC DE LA DONA, intenta contribuir a la prevenció dels riscos laborals en un col·lectiu determinat, el de les dones treballadores en edat fèrtil i, més concretament, en situació d’embaràs o de lactància.

Es tracta, en definitiva, d’un document que pretén ser útil, pràctic i de fàcil compressió per a la prevenció de riscos laborals i, en definitiva, per a la protecció de la maternitat.

Introducció

En els llocs de treball, es donen exposicions a substàncies, agents i situacions laborals que poden tenir conseqüències negatives en el sistema reproductiu d’homes i dones.

En aquest procés reproductiu intervenen diferents mecanismes biològics que poden alterar-se per exposicions del pare o de la mare, abans o després de la concepció i que poden manifestar-se en una àmplia gamma d’efectes (alteracions neuroendocrines, infertilitat, alteracions menstruals, avortament espontani, retard de creixement uterí, prematuritat). A més, hi ha moments de major susceptibilitat a l’acció de substàncies químiques o altres exposicions laborals com la divisió i maduració de les cèl·lules reproductives (especialment dels espermatozoides) i durant el desenvolupament de l’embrió a l’úter (primeres setmanes d’embaràs).

Les radiacions ionitzants i el plom són algunes d’aquestes exposicions, conegudes des de fa anys com a factors de risc reproductiu. No obstant això encara no es coneixen quins són els efectes adversos sobre la reproducció humana de la immensa majoria de substàncies químiques industrials i ambientals.

L’embaràs no és una malaltia. És un aspecte de la vida quotidiana, i la salut i seguretat de les treballadores en situació d’embaràs i període de lactància, poden ser adequadament conduïdes segons els procediments habituals de prevenció i protecció de riscos laborals.

El creixent nombre de dones que s’incorporen al mercat de treball i que romanen en ell durant la seva etapa fèrtil i embaràs, determinen la importància de la prevenció del risc potencial per a l’embaràs i la lactància, en els llocs de treball. Cal tenir present quines condicions de treball normalment considerades acceptables, poden no ser-ho durant l’embaràs. Però en termes generals, aquestes condicions que s’exposen a riscos a les treballadores embarassades, presenten un risc per a tots els treballadors i les treballadores, en diversos graus. Així, en el moment actual, el personal expert en la matèria conclou que l’objectiu de la prevenció s’hauria d’estendre, a més de la protecció de la maternitat i l’embaràs, a una protecció de la salut reproductiva en el seu conjunt

1. Definicions i comunicacions

1.1 Definicions: D’acord amb la Directiva 92/85 / CEE, relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.

1.1.1 Treballadora embarassada: Qualsevol treballadora embarassada que comuniqui el seu estat a l’empresa, d’acord amb les legislacions o pràctiques estatals.

1.1.2 Treballadora que hagi donat a llum: Qualsevol treballadora que hagi donat a llum, en el sentit de les legislacions o pràctiques estatals, que comuniqui el seu estat a l’empresa, d’acord amb aquestes legislacions i / o pràctiques.

1.1.3 Treballadora en període de lactància: Qualsevol treballadora en període de lactància, en el sentit de les legislacions o pràctiques estatals, que comuniqui el seu estat a l’empresa, d’acord amb aquestes legislacions i / o pràctiques.

1.2 Té la treballadora obligació de comunicar a l’empresa el seu estat d’embaràs o lactància? De les anteriors definicions sembla deduir-se l’obligació de la treballadora embarassada de comunicar la seva situació a l’empresa. D’altra banda, l’article 29.2.6 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL en endavant) estableix, amb caràcter general, l’obligació dels treballadors i les treballadores de cooperar amb l’empresa perquè pugui aquesta garantir-los unes condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seva seguretat i salut. Malgrat aquestes consideracions, entenem que la treballadora no té obligació de comunicar el seu estat. Fins i tot, en alguns casos, pot tenir interès a eludir aquesta comunicació.De tot l’anterior es deriven les següents conclusions:

En cas de no comunicació no seria imputable a l’empresa el no haver pres les mesures oportunes.

Per evitar les conseqüències que pot comportar la falta de comunicació, s’incrementa l’obligació empresarial d’informació detallada sobre els possibles riscos a la treballadora si es produeix un embaràs.

D’altra banda, considerem interessant el coneixement de la situació d’embaràs per part del servei de prevenció (propi o aliè) de l’empresa a fi de determinar actuacions posteriors. Estudis recents confirmen que els serveis mèdics del treball són informats molt tard de l’existència d’un embaràs. Tenint en compte la susceptibilitat més gran de les primeres setmanes, és important l’existència de canals eficaços d’informació entre els responsables de prevenció i la treballadora.

1.3 Com comunicar la situació d’embaràs? A través de l’informe del personal facultatiu del Servei Públic de Salut (Serveis Mèdics de Família i / o Ginecologia) que assisteix la treballadora. Cal indicar que aquest informe és preceptiu per a la gestió de les prestacions econòmiques per maternitat.Directament, per part de la treballadora, a través de qualsevol mecanisme probatori (testimonis, carta, etc.).

Aquesta comunicació podrà ser directa a l’empresa o mitjançant el personal delegat de prevenció o del servei de prevenció.

2. Existeixen, en el lloc de treball, situacions de risc que poden afectar la treballadora embarassada?L’article 26 de la LPRL indica que “l’avaluació de riscos haurà de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs

3. Revisió de l’avaluació inicial (a vegades anomenada Avaluació Addicional)Identificació dels perills: Detecció de la presència d’agents, procediments i situacions de treball presents en el mateix que puguin afectar la seguretat i salut de les treballadores embarassades o que hagin donat a llum recentment.

Per a aquesta identificació es tindran en compte els factors de risc indicats a l’apartat 2.1.

Determinació de la categoria de la treballadora exposada (embarassada, que ha donat a llum recentment o que està en període de lactància).

Avaluació qualitativa i quantitativa dels riscos. Aquest apartat presenta especials dificultats a causa de:

  • Inexistència de dades concloents sobre la potencial perillositat dels agents o situacions de treball en els casos d’embaràs, part recent o lactància.

Dificultats per a l’establiment de nivells d’exposició tolerables en aquests casos especials.

4. És tolerable i, per tant, assumible el risc existent?La resposta a la pregunta anterior és la base per a qualsevol decisió posterior. L’abast de les mesures preventives dependrà, per tant, del resultat de l’avaluació.

En els casos de dubte, i en absència de dades que permetin determinar un nivell de risc acceptablement baix, hauria d’aplicar-se, al nostre entendre, el principi de precaució.

Els resultats de l’avaluació i les mesures de protecció i prevenció aplicables es comunicaran a la treballadora i / o els seus representant.

És a dir, s’han d’adoptar mesures adequades per a l’eliminació o reducció màxima dels nivells de risc.

5. Adopció de mesures preventivesCriteris a seguir per a l’adopció d’aquestes mesures:

5.1 En general, l’adopció de mesures preventives que eliminin el risc seran les més adequades.

5.2 Mesures per evitar o reduir l’exposició a aquests riscos a través de l’adaptació de les condicions de treball o del temps de treball de la treballadora afectada.

6. És tolerable i, per tant, assumible el risc residual?En el cas que l’adaptació de les condicions o del temps de treball no fossin possibles o si, tot i aquestes modificacions, es mantinguessin els riscos per a la treballadora embarassada o fetus, i així ho certifiquen els serveis mèdics de l’Institut Nacional de la seguretat Social o de les mútues, amb l’informe del metge del Servei Públic de Salut que assisteixi a la treballadora, es procedirà al canvi de lloc de treball.

7. Adaptació del lloc de treball. Canvi del lloc de treballPartint, doncs, del que s’ha exposat en els 2 apartats anteriors si, com a conseqüència de l’avaluació de riscos, hi ha risc per a la salut de la treballadora en les situacions motiu de la presentació Guia, l’empresari o l’empresària han d’adoptar aquelles mesures que evitin l’exposició a aquest risc per part de la treballadora. En què consisteixen aquestes mesures?

7.1 Inicialment s’intentarà adaptar el lloc o l’horari de la feina.

7.2 Si l’adaptació no fos possible o, malgrat ella, es mantingués el risc, hauria de recórrer-se al canvi del lloc de treball. En el cas que aquest canvi no es deduís de l’avaluació de riscos, també podria iniciar-se el procés a partir d’un requeriment mèdic (certificat mèdic) expedit pel personal metge de família que assisteix l’embarassada.

7.3El lloc de treball al qual es destini a la treballadora, en cas de produir-se aquest canvi, està subjecte al que estableix la mobilitat funcional de l’article 39 de l’Estatut dels Treballadors.

7.4L’empresa ha de determinar, prèvia consulta als i les representants del col·lectiu treballador, la relació de llocs de treball exempts d’aquests riscos.

8. No és tècnica o objectivament possible el canvi de lloc de treball o no pot raonablement exigir-se per motius justificatsEn aquest cas es recorrerà a la suspensió de contracte per risc durant l’embaràs prevista a l’article 45.1.d) de l’Estatut dels Treballadors, durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar- al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat.

Procediment per al reconeixement del dret al subsidi corresponent:

  • Informe mèdic del Servei Públic de Salut.
  • Certificació mèdica expedida pels serveis mèdics de l’entitat gestora o Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals.
  • Declaració de l’empresa sobre la inexistència de llocs de treball compatibles amb l’estat de la treballadora, amb l’informe sobre aquest particular emès per:
  • El servei de prevenció propi de l’empresa, sempre que compti amb l’especialitat de vigilància de la salut.
  • Pel servei de prevenció aliè amb el qual l’empresa tingui concertada la vigilància de la salut.
  • Per la persona responsable de prevenció de l’empresa.
  • Sol·licitud de la prestació econòmica de la Seguretat Social per suspensió del treball per riscos durant l’embaràs amb la documentació indicada en els articles 12 i 13 del RD. 1251/2001 pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i risc durant l’embaràs.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.