Protocol per al trasllat interhospitalari de neonats en vehicles de transport sanitari terrestre.


Des del Sindi.Cat volem presentar una guia per al trasllat interhospitalari de neonats en ambulància. Una guia del tot necessària per protocol·litzar aquests trasllats i que s’hauria d’aprovar per l’administració i les parts socials. La nostra feina és treballar per millorar el mon laboral i aconseguir que les condicions laborals dels treballadors siguin les optimes. Aquest protocol vol ser un referent per al pròxim conveni del transport sanitari que s’ha de negociar en breu.

Introducció

Actualment a Espanya no hi ha un protocol d’actuació que determini les competències dels tècnics d’Emergències Sanitàries en el trasllat interhospitalari de nounats en vehicles terrestres. Per això, el SINDI-CAT ha elaborat un estudi de les pautes i instruccions del trasllat de nounats per facilitar als tècnics d’Emergències Sanitàries el transport en condicions segures i que serveixi de referència en totes les comunitats autònomes. Aquest estudi s’ha desenvolupat a partir dels protocols del SEM que s’aplica a Catalunya i del EPES de la Comunitat d’Andalusia, que estableixen pautes pròpies per al trasllat de pacients pediàtrics i nounats dirigides al personal sanitari en els quals es diferencia el tipus de trasllat segons les característiques clíniques del pacient i la dotació del vehicle a emprar en aquest trasllat. Per tal de donar suport al tècnic d’emergències sanitàries hem creat un checklist en el qual el TES podrà avaluar tots aquells aspectes que ha de controlar en el trasllat de nounats.

Objectiu

Dissenyar una eina útil per a tots els Tècnics d’Emergències Sanitàries d’Espanya que es van a ocupar del trasllat de pacients nounats que defineixi el treball i delimiti la seva responsabilitat professional garantint el confort i la seguretat del nounat durant el trasllat per al seu tractament en el centre receptor.

Competències del tècnic d’emergències sanitàries

El Tècnic d’Emergències Sanitàries desenvoluparà el seu exercici professional en l’àmbit prehospitalari dependent del Sistema Nacional de Salut o del sector sanitari privat. En relació amb el vehicle terrestre: Exercir la seva activitat desenvolupant funcions de manteniment i control de l’equipament sanitari bàsic del vehicle com:

 • Mantenir sempre a punt el vehicle i el material necessari per al transport de cures d’assistència sanitària extrahospitalària per al trasllat del nounat.
 • Protegir i mantenir fix de material – Controlar els sistemes de fixació personal i de l’equip que han de garantir una mínima resistència a les forces generades per la velocitat en cas d’accident. (Comitè Europeu de Normalització)
 • Controlar el sistema d’elevació pneumàtica per a la càrrega i descàrrega de la incubadora de transport.
 • Tenir els sistemes de suspensió en perfecte estat. – Utilitzar únicament la sirena si és imprescindible.
 • Controlar la temperatura del vehicle: – Mitjançant l’adequat aïllament: No exposar el vehicle de transport terrestre al sol ni al fred. – Revisió del sistema d’aire condicionat del vehicle. –
 • Equipament de les mantes tèrmiques.

Durant el trasllat

El transport s’ha de fer sempre després de l’estabilització del nounat. Segons la simptomatologia que presenti es tractarà d’un transport crític o no crític.

Haurà de tenir en compte les instruccions del centre que sol·licita el trasllat, les del centre receptor i la coordinació entre tots dos.

Hi haurà de mantenir la comunicació entre el centre receptor i / o el centre coordinador del transport per informar de l’estat del nounat i el tractament en curs.

Hi haurà d’emplenar les dades del full de transport – incidències.

Caldrà ajustar-se al nounat amb uns nivells de confort correctes per evitar els efectes perjudicials de la possible acceleració i desacceleració. Per a això:

 • El nounat anirà ficat a la llitera i amb el cap en la direcció de la marxa. – La conducció serà prudent i regular.
 • S’immobilitzarà el nounat mitjançant matalàs de buit, si escau, per evitar els efectes de les vibracions sobre el pacient durant el trasllat.
 • S’amarrarà sòlidament la llitera al vehicle.
 • El personal acompanyant es protegirà amb cinturons de seguretat.
 • Es protegiran i fixaran les bombes portàtils d’infusió contínua per a l’administració de drogues vasoactives.

Documentació

L’ambulància ha de tenir la següent documentació:

 • Registre de les revisions del material sanitari.
 • Registre de desinfeccions de l’habitacle i de l’equipament.
 • Llibre de reclamacions.
 • Registre de sol·licituds i prestacions de serveis.
 • Part de trasllat.
 • Part de situació de transferència del pacient al centre receptor.

 

Formació del personal implicat en el trasllat

El personal serà format per dur a terme el trasllat de nounats amb totes les garanties.

Els continguts i durada de la formació dels T. E. S., en el trasllat de nounats seria necessària vincular-la al Conveni del Sector.

Seguiment i control

El protocol es posarà a disposició de tots els treballadors per al seu coneixement.

Participació sindical, el present protocol s’aprovarà per consens entre l’empresa i els representants dels treballadors.

Legislació

RD 836/2012 de 25 de maig. RD 619/1998 de 17 d’abril, pel qual s’estableixen les característiques tècniques, l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.

UNE-EN 1789: 2007 + A1 Guia del Comitè d’Estàndards de la Societat Espanyola de Neonatologia i de l’Atenció Integrada a les Malalties Prevalents de la Infància (AIMPI) estratègia de l’OMS / OPS. Decret 182/1990 de 3 de juliol. A 3 de juliol, pel qual es regula el transport sanitari en l’àmbit territorial de Catalunya i s’estableixen els requisits tècnics i les condicions mínimes que han de complir les ambulàncies per a la seva autorització com a servei sanitari assistencial. (DOGC 3 d’agost).

Bibliografies consultades:

Associació Espanyola de Pediatria. Moreno Hernando J et al. Recomanacions sobre transport neonatal.

An Pediatr (Barc 2013.) Conselleria de Salut d’Andalusia. (Annex 1) Classificació Suports (RD 295/2004 de 20 de febrer – Annex 25). Carreras González E. et al. Transport interhospitalari del nen crític a Catalunya. Med. Intensiva

2006. Comitè d’Estàndards de la Societat Espanyola de Neonatologia. Recomanacions per al transport perinatal. An Esp. Pediatria 2001 Ciurana R et al. Estabilització i transport de nen crític. Barcelona. Sistema d’Emergències Mèdiques SA 2002.

Material previst en els trasllats de SVB, SVI, SVA.

El material utilitzat per al transport ha d’estar inventariat i controlat assegurant sempre el seu funcionament correcte i es disposarà d’equipament i material no fungible:

 • Llitera de transport amb totes les adaptacions necessàries per acoblar la resta d’aparells.
 • Incubadora de transport capaç de proporcionar protecció al pacient, aïllament tèrmic, acústic, control de temperatura i humitat.
 • Font d’oxigen i aire. – Sistema d’aspiració portàtil amb manòmetre.
 • Desfibril·lador amb bateria i pales neonatals.
 • Glucòmetre i llancetes per punció capil·lar.
 • Pulsioxímetre neonatal.
 • Cànules or faríngies de Guedel de diferents mides (000-00-5).
 • Sondes d’aspiració de diferents mides (de 8 a 14 Fr).
 • Mascaretes facials, amb vora encoixinada, transparents, de diferents mides i formes: neonatals (rodones o anatòmiques), lactants (rodones o triangulars) i pediàtriques (triangulars).
 • Borses autoinflables de ventilació de diferents mides: neonatal (250- 500ml), pediàtric (500 ml) i adult (1600-2000 ml) amb tub o bossa reservori.
 • Equip d’oxigenoteràpia.
 • Cànules nasals neonatals i ulleres nasals de diferents mides.
 • Mascaretes facials diverses mides, FiO2 regulable. Mascareta facial amb bossa reservori. Connexions per a subministrament d’O2.
 • Pinces cordó umbilical. Tisores específiques per tallar roba. Llanterna i llum frontal.
 • Empapadors i bolquers lactants de diverses mides.
 • Gases, esparadrap, guants estèrils.
 • Antisèptics no iodats per a ús neonatal.
 • Matalassos de gel exotèrmics.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.