Seguretat Social


El Sistema de la Seguretat Social és un conjunt de règims a través dels quals l’Estat garanteix a les persones compreses en el seu camp d’aplicació, per realitzar una activitat professional, o per complir els requisits exigits en la modalitat no contributiva, així com als familiars o assimilats que tinguessin a càrrec seu, la protecció adequada en les contingències i situacions que la llei defineix.

Les prestacions són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per preveure, reparar o superar determinades situacions d’infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d’ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen.

Aquí trobaràs informació relacionada amb Prestacions, Incapacitats, Permisos…, etc.